Životopis

Rođena sam 1974. u Koprnu, kod Šibenika.

2002. godine na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku položila sam završni ispit “Rigorosum” 12. srpnja 2002. godine na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku promovirana sam u dr. teologije.

Od akad. godine 2003./2004. na Katedri katehetike i religijske pedagogije KBF-a u Splitu do siječnja 2004. radim kao vanjski suradnik, a 15. siječnja 2004. izabrana sam u suradničko zvanje višeg asistenta pri katedri katehetike i religijske pedagogije.

Godine 2008. imenovana sam pročelnicom Katedre katehetike i religijske pedagogije.

2018. izabrana sam u zvanje redovitog profesora na katedri religiozne pedagogije i katehetike.

Udana sam i majka troje djece.